DIT ZIJN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE: WWW.XALAMTOURS.COM / WWW.XALAM.NL

Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam: XALAM B.V.
Handelsnaam of -namen: Xalam Tours – Xavaria Experience – Holland Experience – Xalam Private Tours
Adres: Slotermeerlaan 58 – 1064 HC Amsterdam – Nederland
Telefoonnummer: +31 645 42 61 61
E-mailadres: hello@xalam.nl
BTW-identificatienummer: NL866359825B01
Kamer van Koophandel nummer: 93333986

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door, aangezien deze de voorwaarden voor toegang en gebruik van de website bepalen.

ARTIKEL 01 – DEFINITIES

 • De uitdrukking “gebruiksvoorwaarden” verwijst naar de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website door de gebruiker.
 • De functies, apparaten, apps, informatie en andere diensten die via deze website beschikbaar zijn, worden diensten genoemd.
 • De pagina’s geïdentificeerd door de domeinnaam www.xalamtours.com / www.xalam.nl, eigendom van en onderhouden door Xalam Tours – Xavaria Experience, worden aangeduid als website.
 • Iedereen die deze website bezoekt en/of gebruikt, wordt een gebruiker genoemd.
 • Berichten, gegevens, informatie, teksten en ander materiaal, inclusief reclame, worden content(s) genoemd.

ARTIKEL 02 – DE RELATIE VAN DE GEBRUIKER MET XALAM TOURS – XAVARIA EXPERIENCE

Door de website te bezoeken, te doorbladeren of anderszins te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden, alsmede aan alle andere bepalingen of richtlijnen waarop de gebruiksvoorwaarden betrekking hebben, alsmede aan alle toekomstige wijzigingen. De gebruiker mag de website op geen enkele manier bezoeken, surfen of gebruiken als hij of zij niet akkoord gaat met het voorgaande, inclusief eventuele latere wijzigingen.

Xalam Tours – Xavaria Experience behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle bepalingen in de gebruiksvoorwaarden te integreren of te wijzigen, met inbegrip van alle bepalingen en/of richtlijnen waarnaar op de website wordt verwezen.

De aanpassingen en integraties worden van kracht nadat ze zijn gepubliceerd op de website, samen met een kennisgeving van de aanpassing en/of integratie. De instemming van de gebruikers om de aanpassingen na te leven wordt geïmpliceerd door hun gebruik van de website na het plaatsen van de bovenvermelde kennisgeving, zelfs als ze deze niet gezien hebben. Daarom moet de gebruiker de gebruiksvoorwaarden regelmatig lezen om er zeker van te zijn dat hij op de hoogte is van de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website.

ARTIKEL 03 – DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER VOOR ZIJN/HAAR HANDELINGEN

De gebruiker verbindt zich ertoe Xalam Tours – Xavaria Experience te vrijwaren en schadeloos te stellen van elke claim, rechtsvordering, verlies of schade (met inbegrip van juridische kosten) van derden die voortvloeit uit het gedrag van de gebruiker, schending van de servicevoorwaarden of inbreuk op de rechten van een derde.

ARTIKEL 04 – GELDIGHEID VAN PRODUCTEN, WIJZIGINGEN EN AMENDEMENTEN

De producten van Xalam Tours – Xavaria Experience zijn alleen geldig op de data en uren die staan vermeld op www.xalamtours.com / www.xalam.nl. Xalam Tours – Xavaria Experience is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor informatie die zij niet rechtstreeks aanbiedt.

Xalam Tours – Xavaria Experience Customer Service moet worden gecontacteerd via e-mail op hello@xalam.nl voor alle boekingswijzigingen of amendementen.

Als uw verzoek meer dan achtenveertig (72) uur voor de geplande tourdatum wordt ingediend door onze medewerkers van de klantenservice, brengt Xalam Tours – Xavaria Experience geen kosten in rekening voor het aanpassen of wijzigen van de data of tijden van een bestaande boeking. Deze richtlijn geldt voor de meeste van onze excursies, hoewel er bepaalde uitzonderingen zijn.

Als u een datum/tijdwijziging aanvraagt, zal Xalam Tours – Xavaria Experience alles in het werk stellen om u tegemoet te komen; verzoeken om datum/tijdwijzigingen kunnen echter niet worden gegarandeerd omdat alle verzoeken en herzieningen afhankelijk zijn van beschikbaarheid.

Xalam Tours – Xavaria Experience behoudt zich het recht voor om een reis die u heeft geboekt via www.xalamtours.com / www.xalam.nl te allen tijde en om welke reden dan ook te annuleren, te wijzigen of te vervangen. U hebt recht op volledige terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs als u in dergelijke gevallen niet tevreden bent met de geleverde alternatieven.

ARTIKEL 05 – PRIJZEN / AANBIEDINGEN

 • Alle aanbiedingen van Xalam Tours – Xavaria Experience zijn vrijblijvend en Xalam Tours – Xavaria Experience behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s, inclusief btw.
 • In sommige gevallen zijn promotieprijzen van toepassing. Deze prijzen zijn geldig gedurende de aangegeven periode en zolang de voorraad strekt. Er bestaat geen recht op deze prijzen voor of na de gespecificeerde periode.
 • Xalam Tours – Xavaria Experience kan niet aansprakelijk worden gesteld voor evident onjuiste prijsaanduidingen, zoals die het gevolg zijn van evidente typografische of publicatiefouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen wettelijke rechten worden ontleend.
 • Voor elke reservering wordt een percentage reserveringskosten in rekening gebracht, waarbij de hoeveelheid afhankelijk is van het evenement.

ARTIKEL 06 – BETALINGEN, TERUGBETALINGEN & ANNULERINGEN

 • Alle belangrijke creditcards, PayPal, iDEAL en andere betaalmethodes worden geaccepteerd door Xalam Tours – Xavaria Experience.
 • Om een reservering te maken, moeten we de volledige betaling ontvangen van onze betalingsprovider.
 • Als u een reservering bij Xalam Tours – Xavaria Experience annuleert, kan Xalam Tours – Xavaria Experience annuleringskosten in rekening brengen. Als je een reservering annuleert, ontvang je een e-mail waarin de annulering en de annuleringskosten worden bevestigd.
 • Om een tegoedbon/terugbetaling voor het hele bedrag van de reis (exclusief de boekingskosten) te krijgen, moeten annuleringen ten minste 48 uur voor de tour per e-mail worden doorgegeven aan hello@xalam.nl. Deze voucher is geldig als betaling of gedeeltelijke betaling voor elke Xalam Tours – Xavaria Experience tour(s) voor een periode van 12 maanden na uitgifte van de voucher. Niet-terugbetaalbare tours en tours met een aparte annuleringsregeling zijn vrijgesteld van deze regel.
 • Annulering tussen een week en 48 uur voor vertrekdatum: 50% van het totaalbedrag plus eventuele administratiekosten.
 • Annuleringen binnen 48 uur voor de tour worden niet gecrediteerd.
 • Zodra een tour is begonnen/ No-show, is er geen mogelijkheid om krediet te krijgen voor de tour

ARTIKEL 07 – AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN AFWIJZINGEN

Xalam Tours – Xavaria Experience is niet verantwoordelijk voor de volgende verliezen of schade (ongeacht of deze verliezen waren voorzien, te voorzien, bekend of anderszins):

 • Er is gegevensverlies.
 • Er wordt een daling van de inkomsten of winsten verwacht.
 • Een daling in inkomsten.
 • Een gemiste kans
 • Schade aan iemands reputatie of verlies van goodwill.
 • Verliezen van derden, evenals indirecte schade, gevolgschade, speciale schade of schadevergoeding als gevolg van het gebruik van de website, ongeacht de wijze van handelen.

Xalam Tours – Xavaria Experience aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ziekte, misdaad, arbeidsconflicten, mechanische storingen, overheidsbeperkingen, oorlogshandelingen en/of terrorisme, weersomstandigheden, defecten in de wijze van vervoer, of enig ongeluk of ongeval als gevolg van een oorzaak buiten hun controle. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • De sluiting van locaties die Xalam Tours – Xavaria Experience bezoekt, waar en wanneer de sluiting buiten de macht van Xalam Tours – Xavaria Experience ligt, of waar Xalam Tours – Xavaria Experience niet tijdig genoeg door de locatie op de hoogte is gesteld om de klanten op de hoogte te stellen, wat te wijten kan zijn aan slecht weer, manifestaties en protesten, of simpelweg de last-minute beslissing van de locatie.
 • Het onvermogen van onze tour om specifieke monumenten/gebieden en/of locaties te bezoeken vanwege verkeersopstoppingen, zwaar weer, demonstraties en protesten, of omdat het gebied wordt gerestaureerd/onder constructie is of is bedekt/belemmerd voor publiek.

Xalam Tours – Xavaria Experience heeft in geval van overmacht het recht om, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Xalam Tours – Xavaria Experience gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van het geval onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Xalam Tours – Xavaria Experience kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 08 – KLACHTEN

Indien een klacht naar het oordeel van de klant niet naar tevredenheid is opgelost, dient Xalam Tours – Xavaria Experience binnen 72 uur per e-mail op de hoogte te worden gesteld via hello@xalam.nl met een geldige motivatie.

Op alle geschillen tussen Xalam Tours – Xavaria Experience en de klant zijn de Nederlandse rechten van toepassing.

ARTIKEL 09 – TERUGTREKKING

Xalam Tours – Xavaria Experience heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden in te trekken en gebruikers de toegang tot de website op elk moment en zonder kennisgeving te ontzeggen.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJKE WETGEVING EN GERECHT

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Xalam Tours – Xavaria Experience in strijd is met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling worden ingetrokken en vervangen door een door Xalam Tours – Xavaria Experience vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Op alle overeenkomsten aangegaan of gesloten door Xalam Tours – Xavaria Experience is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

BOOK NOW